Obchodně – technické podmínky

 

pro prodej a provoz laserových střeleckých simulátorů LaserSniper, LaserHunter a LaserSim

 

Čl. 1. Základní ustanovení :

 

Tyto OTP se stávají součástí smluvního vztahu mezi S-servis bke, s.r.o. na straně prodávající (dále jen Prodejce) a zákazník na straně druhé (dále jen Kupující).

Kupující se koupí a zaplacením laserového střeleckého simulátoru LaserSniper, LaserHunter nebo LaserSim (dále jen Zboží) zavazuje s těmito OTP seznámit, respektovat a dodržovat je. Rovněž se zavazuje se seznámit s Návodem k obsluze a dodržovat jej.

V ostatních ustanoveních zde neuvedených se obchodní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto OTP slouží současně jako záruční podmínky

 

Čl. 2. Odpovědnost Prodejce

 

Tyto OTP se vztahují na Zboží, které bylo jako nové prodáno Kupujícímu Prodejcem. Prodejce v plném rozsahu odpovídá za funkčnost snímací kamery a laserových zbraní. Za bezchybný chod Zboží v plném rozsahu včetně software zodpovídá jen v tom případě, že Zboží bylo dodáno jako kompletní souprava, to znamená, že součástí dodávky byl i počítač, projektor a kabeláž.

 

Čl. 3 Použití vlastního počítače (projektoru)

 

Pro provoz Zboží může Kupující použít vlastní počítač, případně projektor. Počítač musí ve všech parametrech splňovat minimální konfiguraci, která je deklarovaná na internetových stránkách Prodávajícího www.lasersniper.cz. Pokud počítač tuto konfiguraci nesplňuje, Prodávající nijak neručí za bezchybný chod Zboží a případné nedostatky funkce Zboží u něj nelze reklamovat.

Prodávající nabízí za příplatek možnost instalace softwaru Zboží do vlastního počítače Kupujícího a oživení a seřízení funkce Zboží. Tato služba je za úhradu a to i v případě, že se software nepodaří plně nebo částečně nainstalovat z důvodu nesplnění minimální konfigurace počítače Kupujícího. Po ukončení instalace následuje přezkoušení všech funkcí Zboží a sepsání Zápisu o předání mezi Prodávajícím a Kupujícím, kterou obě strany potvrdí podpisem. Tím se považuje tato služba za ukončenou.

V případě následné nefunkčnosti Zboží, které je zaviněno vlastním počítačem Kupujícího nebo nesprávným či neodborným zásahem do Zboží, se na toto Zboží nevztahují záruční podmínky a případná oprava nebo seřízení Zboží je provedena jen za úhradu. Záruka se rovněž nevztahuje na závady způsobené nedodržením Návodu k obsluze.

 

Čl. 4. Použití neoriginálního software

 

Při provozu Zboží je možné používat i software, které nebylo předmětem dodávky a pochází od jiných výrobců. Za funkčnost tohoto software Prodávající nenese žádnou odpovědnost a v žádném případě nemůže být důvodem reklamace. Prodávající může provoz neoriginálního software opravit nebo seřídit, ale jen za úhradu.

 

Čl. 5. Ceny prací

 

  1. dovoz a osobní předání zboží do místa určeného zákazníkem – 3,50 Kč/km nebo 0,14 €/km

  2. instalace software a seřízení funkcí do vlastního počítače Kupujícího - 500,- Kč nebo 20 €

  3. opravy závad zboží, na které se nevztahují záruční podmínky v sídle Prodávajícího – 350,- Kč nebo 14,- € za každou i započatou hodinu

  4. opravy závad zboží, na které se nevztahují záruční podmínky v místě určeném Prodávajícím – 500,- Kč nebo 16,- € za každou i započatou hodinu a 5,50 Kč/km nebo 0,22 €/km.